+48 602 312 087

Polityka prywatności serwisu internetowego akme.pl

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Państwa jako naszych klientów:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie internetowym akme.pl.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych poprzez formularz w serwisie jest: spółka AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o. („Administrator”), z siedzibą we Wrocławiu 50-056, ul. Wierzbowa 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170010, o numerze NIP:894-25-47-961 REGON: 932052596 e-mail: akme@akme.pl, nr tel. 71 785730.
 3. Dane osobowe przechowywane są do momentu zakończenia procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta poprzez wypełnienie formularza.
 5. Serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych klientów poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail.
 6. Serwis pośredniczy w zbieraniu informacji dobrowolnie podanych przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych stosujemy niezbędne środki zabezpieczające oraz wewnętrzne procedury, zapobiegające udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 10. W dowolnym momencie mają Państwo prawo wglądu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich modyfikacji, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu.
 11. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowym prosimy kontaktować się poprzez e-mail lub pod numerem telefonu podanymi na zakładce Kontakt.